Back to top

Optimalisatiebeginsel invullen om veilige en gezonde werkomstandigheden te creëren

Bij werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk om veilige en gezonde werkomstandigheden te creëren. Echter er is een wet van de afnemende meeropbrengst. Hoe ver moet je gaan met jouw maatregelenpakket?

Toxic Webinar De verschillende gevaarlijke stoffenlijsten

Naast de REACH classificatie en de CMR-lijst van het SZW, zijn er ook nog de VOS, SVHC en ZZS lijsten. Wat houden deze lijsten in en wat is de relatie tussen deze wettelijke stoffenlijsten, waar moet je op letten?  Met deze webinar scheppen we duidelijkheid in de wirwar van lijsten.

 

Toxic Webinar Van een VIB/SDS een werkplekinstructiekaart maken

Het Veiligheids-informatieblad (VIB) is opgebouwd uit 16 hoofdstukken met informatie over o.a. de gevaarseigenschappen van het product. Dit is de basis van de WIK. Maar hoe lees je het qua REACH en landenwetgeving en waar moet je op letten? 

Toxic Webinar communicatie veiligheid & werkvloer

Na jaren werken-aan-veilig-werken, kent de productiemanager of HSE-professional inmiddels de belangrijkste beperking om tot duurzaam goede prestaties te komen: de menselijke factor. Hoe communiceer je zodat je ook een gedragsverandering te weeg brengt. Zodat men daadwerkelijk veilig gaat werken. 

Toxic Webinar 'PGS 15 toegelicht'

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze webinar licht PGS 15 door en behandelt praktijksituaties. Gegeven door Wim van Alphen. Bekijk hem snel. 

Toxic Webinar 'RI&E is dé basis van uw arbobeleid'

Deze Toxic Webinar gaat over de RI&E algemeen en over de RI&E gevaarlijke stoffen. Denk aan onderwerpen als het Plan van Aanpak (PvA), rol van de preventiemedewerker, rol van de OR, inzagerecht, toetsing etc.

Toxic Webinar 'Blootstelling berekenen en grenswaarden. Altijd nodig'?

Toxic webinar 'Blootstelling berekenen en grenswaarden. Altijd nodig'? En als het moet, op welke wijze doe je het en hoe leg je het vast. Wat zijn de valkuilen etc?  Kijk deze webinar terug.

Toxic Webinar 'Voorlichting bewust veilig werken op de werkvloer'

Deze webinar gaat over voorlichting om bewustwording op de werkvloer te creëren omtrent veilig werken met chemische producten. Vaak is er weerstand. Hoe overwin je die. Kijk deze webinar nu terug. 

Toxic Webinar De nieuwe SZW lijst, wat te doen?

'De nieuwe SZW lijst, wat te doen?'Vul dan dit onderstaande formulier in. De video duurt 31 minuten. 

Toxic Webinar Chroom 6 vanuit een gezondheidsperspectief

Chroom 6 wat is het, wat zijn de gezondheidseffecten en wat zijn de preventiemaatregelen.  

Dick Spreeuwers Onderzoeker Vrije Universiteit licht deze zaken toe in een Toxic Webinar.

 

Toxic Webinar 'Hoe werkt het wettelijk stoffenregister ?'

Hoe werkt het wettelijk stoffenregister? Welke lijsten moet je checken en waar staan ze, wat moet je vast leggen en welke kolommen moet je aan de inspectie tonen, etc. Ook is er vaak onduidelijk hoe lang je de gegevens moet bewaren. 

 

Toxic Webinar NEN 689 Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische st

Wanneer we meten, moeten we dat doen volgens de NEN-EN 689 van mei 2018. Niet langer kan worden volstaan met slechts één meting. Wim van Alphen licht deze NEN norm toe en geeft aan welke zaken in de praktijk belangrijk zijn en hij beantwoordt vragen van deelnemers die met meten worstelen. 

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen