Back to top

Handleidingen (manual) Toxic Safety Solutions (Toxic Productregistratie en Toxic Blootstellingberekenen)

Nederlands

Gevaalijke Stoffen Chemische producten

English

Gevaalijke Stoffen Chemische producten

Wij zijn uw partner bij veilig werken met chemische producten:Toxic Backoffice

Back to top

Instructiefilms

Back to top

Veelgestelde vragen

Veilig werken met chemische producten

Voor uitleg welke chemische producten/gevaarlijke stoffen er op de Nederlandse SZW CMR-lijst staan: zie dit document.

MSDS staat voor Material Safety Data Sheet. Deze bevat informatie van de producent/fabrikant. Een andere naam is ook wel VIB (Veiligheidsinformatieblad) of SDS. Deze informatie is nodig om een werkplekinstructiekaart aan te maken.

Er is geen centraal meldpunt voor gevaarlijke stoffen of chemische producten. Wel is er een speciaal informatiepunt voor artsen, om zich op medisch vlak op de hoogte te kunnen stellen van de schadelijkheid van stoffen en mogelijke (contra)medicaties.

De gegevens van Toxic zijn auteursrechtelijk beschermd en dienen daarom vóór gebruik aangekocht te worden. Daarnaast is de informatie pas zinvol in combinatie met uw bedrijfsinformatie, zoals de specifieke werkpleklocatie(s) in uw organisatie waar het product gebruikt wordt. Dus de informatie algemeen ter beschikking stellen zou zinloos en niet correct zijn.

Een MSDS is volgens de wet niet voldoende om een medewerker op de werkplek te informeren. Deze dient namelijk om deskundigen en specialisten te informeren. Hierbij blijven verschillende interpretaties mogelijk. Bovendien bevat het MSDS niet alle informatie die nodig is voor een werkplekinstructiekaart.

Voor uitleg over de validatie die Toxic Productregistratie uitvoert: zie deze pagina. Voor uitleg over de omgang met stoffen die op de Nederlandse SZW CMR-lijst staan: zie dit document.

Ja, bedrijven zijn niet alleen verplicht om deze producten te registreren (artikel 4.2 en 4.13 arbobesluit), maar ook om de risico's van het werken met deze producten in kaart te brengen door middel van een beoordeling of meting (artikel 4.9). Daarnaast dienen werknemers van deze risico's op de hoogte te worden gebracht (artikel 4.9). Zie verder www.chemischestoffengoedgeregeld.nl.

Belangrijk voor de werkplekinformatie is de samenstelling in combinatie met de laatste Nederlandse wetgeving. Deze worden continu bijgehouden en indien er wijzigingen zijn ook onderhouden. Om die reden kan het voorkomen dat de gevalideerde werkplekinformatie andere informatie bevat dan het originele MSDS. Registratie vindt plaats op basis van opsteldatum van het MSDS-blad. Deze datum wordt actief bewaakt. Wij vragen de actuele MSDS-en voor u op.

Van elk gangbaar product met een actueel MSDS-blad wordt gevalideerde werkplekinformatie samengesteld. De database wordt daardoor up-to-date gehouden met de actuele en nieuwe aanvragen van gebruikers.

In principe niet. Indien het een EG-land betreft, zijn de MSDS-bladen gestandaardiseerd en kunnen alle actuele Nederlandstalige bladen worden gebruikt. Op basis van de samenstelling wordt de werkplekinformatie opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de laatste Nederlandse richtlijnen (o.a. MAC-waardelijst). Hetzelfde geldt voor bladen van buiten de EG. Overigens dienen alle producten binnen de EG voorzien te zijn van een toelating en dat is alleen mogelijk als daar informatie beschikbaar is die aan de EG-richtlijnen voldoet. Is er geen EG-toelating? Dan is dit product wettelijk verboden.

In Nederland wordt ethanol beschouwd als kankerverwekkend en reproductietoxisch. Dit naar aanleiding van de SZW-lijst. U dient dus maatregelen te nemen. Doorloop dit proces https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-gevaarlijke-stoffen

 

De laatste lijst wordt gepubliceerd in de staatscourant. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

U kunt hem ook rechtstreek bij Toxic  Downloaden 

 

 

 

 

SDS en MSDS

Toxic Safety Solutions is een online applicatie. Indien u internettoegang heeft, kunt u van Toxic Safety Solution gebruikmaken.

Toxic Safety Solutions bestaat uit Toxic productregistratie en Toxic Blootstellingberekeningen.

Als u met Windows en internet kunt werken, kunt u al binnen een paar minuten met Toxic aan de slag. Zie de instructiefilms of bekijk de handleiding.

Daarnaast verzorgen we, indien gewenst,  aanvullende trainingen.

Wij houden rekening met de veiligheid van uw data. Hoe? Dat leest u in de beveiligingssheet.

Ja,  uw abonnement geeft u recht op telefonische ondersteuning van de helpdesk (070) 3780162.

Alle informatie wordt in een centraal bestand opgeslagen (Microsoft Access-database) in de beveiligde cloud.

Voor de wettelijke registers zijn in Toxic Productregistratie standaard rapportages aanwezig die gangbaar zijn voor de inspecties en de deskundigen. Hierin wordt door Toxic Productregistratie zoveel mogelijk de landelijk geaccepteerde werkwijze gevolgd en waar nodig bijgesteld.

In de onderstaande video wordt onder meer uitgelegd hoe u rapportages instelt.

Cross Approach® is uitgebreider, duurder en vooral geschikt voor ondernemingen waar integratie met (kwaliteits-, arbo- en milieu)managementsystemen gewenst is. Toxic Safety Solutions is gericht op registratie en blootstelling aan van chemische producten. 

Werkplekinstructiekaarten

Ja, per basiskaart kunt u variaties aanmaken waarin u zelf vrije tekst kunt opnemen en de de basiswerkinstructiekaart kunt aanvullen.

Ja, dat is mogelijk. Wettelijk dient u een werkplekkaart in de Nederlandse taal beschikbaar te hebben. Indien u voor buitenlandse werknemers een werkplekkaart in een andere taal wilt hebben, heeft u de mogelijkheid de werkplekkaart in het Engels of nog andere 6 talen af te drukken. Stel hiervoor eerst de taal in. Wilt u werkplekkaarten in een andere taal, dan kunt u deze door ons laten vertalen.

Offerte en abonnement Toxic Safety Solutions

Het is aan te raden om te beginnen met het inventariseren van de CRM-producten. U heeft dan een beginnende indicatie van het benodigde aantal producten. U kunt uw abonnement altijd aanpassen.

Nadat wij de door u ondertekende offerte/overeenkomst hebben ontvangen, sturen we u de inloggegevens en de factuur toe.

De overeenkomst geldt drie jaar. Daarna wordt deze steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Zegt u uw abonnement op? Dan krijgt u een export van uw gegevens in Excel. 

Reach wetgeving

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren. Tegelijkertijd verbetert het het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU. Ook bevordert deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen.

In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen; niet alleen op de stoffen die in industriële processen worden gebruikt, maar ook de stoffen die we in ons dagelijks leven gebruiken. Denk hierbij aan schoonmaakproducten, verf en voorwerpen zoals kleding, meubels en elektrische apparaten. Daarom is de verordening van invloed op de meeste ondernemingen in de EU.

REACH legt de bewijslast bij de bedrijven. Om te voldoen aan de verordening moeten bedrijven de risico's die zijn verbonden aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen, identificeren en beheersen. Ze moeten aan ECHA laten zien hoe de stof veilig kan worden gebruikt en ze moeten de risicobeperkende maatregelen bekendmaken aan de gebruikers.

Als de risico's niet kunnen worden beheerst, kunnen de autoriteiten het gebruik van stoffen op verschillende manieren beperken. Op de lange termijn moeten de gevaarlijkste stoffen worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen.

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen). De verordening is van kracht geworden op 1 juni 2007.

Hoe werkt REACH?

In REACH zijn procedures vastgelegd voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van stoffen.

Bedrijven moeten hun stoffen registreren en daarvoor moeten ze samenwerken met andere bedrijven die dezelfde stof registreren.

ECHA ontvangt individuele registraties en beoordeelt deze op naleving. De EU-lidstaten evalueren geselecteerde stoffen om duidelijkheid te krijgen over zorgen voor de gezondheid van de mens en het milieu. De instanties en de wetenschappelijke comités van ECHA beoordelen of de risico's van stoffen kunnen worden beheerst.

De instanties kunnen gevaarlijke stoffen verbieden als de risico's ervan niet beheersbaar zijn. Ze kunnen ook besluiten een gebruik te beperken of voorafgaande autorisatie verplicht te stellen voor de stof.

Het effect van REACH op bedrijven

REACH is van invloed op een groot aantal bedrijven in veel sectoren, zelfs op bedrijven die misschien niet met chemische stoffen lijken te werken.

In het algemeen kan men de volgende rollen vervullen in het kader van REACH:

Fabrikant: als u chemische stoffen maakt, voor eigen gebruik of voor levering aan anderen (zelfs als dit voor de export is), heeft u waarschijnlijk een aantal belangrijke verantwoordelijkheden op grond van REACH.

Importeur: als u iets koopt van buiten de EU/EER, hebt u waarschijnlijk een aantal verantwoordelijkheden op grond van REACH. Dit kan betrekking hebben op afzonderlijke chemische stoffen, mengsels voor verdere verkoop of eindproducten zoals kleding, meubels of artikelen van kunststof.

Downstreamgebruikers: de meeste bedrijven gebruiken chemische stoffen, soms zelfs zonder erbij stil te staan, en daarom moet u nagaan wat uw plichten zijn als u met chemische stoffen werkt bij uw industriële of beroepsmatige activiteiten. Mogelijk heeft u een aantal verantwoordelijkheden op grond van REACH.

Meer info

Gebruik van Toxic Safety Solutions (Productregistratie en Blootstelling)

Lees dit interview met Marjan Demmer van Toxic over de Toxic Backoffie.

Ja er zijn handleidingen, Eén in Engels en één in Nederlands

Op www.toxic.nl/support vindt u instructievideo's die u elk feature uitleggen. Daarnaast kunt u via het contactformulier een webinar aanvragen of u kunt uw vraag stellen door te bellen naar (070) 3780162.

De database en website hebben een zeer uniforme gebruikersinterface en geven een groot inzicht in het managementsysteem met bijbehorende rapportages. Bij afname van Toxic Productregiatratie dient u minimaal één deelnemer op te geven voor de gebruikerscursus. Zie ook de handleiding of de instructiefilms op toxic.nl/support. Toxic Productregistratie is bovendien beschikbaar in verschillende talen.

Toxic Blootstellingsberekeningen is het andere onderdeel van Toxic Safety Solutions en wordt door gebruikers geroemd om zijn gebruikersvriendelijkheid in vergelijking tot andere modellen. Je hebt zeer snel een blootstellingsscenario's tot je beschikking die een goede, betrouwbare indicatie geeft. Dat is in de praktijk wel zo fijn. 

Om de werkplekinstructiekaarten goed op jouw mobiele telefoon te belijken raden we je aan deze handleiding te lezen. 

 

Het verschil tussen Toxic Productregistratie en Toxic Blootstellingsberekeningen is dat de productregistratie de eerste stap is in het veilig werken met chemische producten en de blootstellingsberekeningen de opvolgende, tweede stap. Je wilt immers als organisatie eerst weten welke producten met bijbehorende actuele gevarenclassificaties je in huis hebt en daarna start je op basis van die gevarenclassificaties met het berekenen van de blootstelling. Zit je op of boven de grenswaarde dan wordt het meten van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen aangeraden. Toxic houdt de gevarenclassificatie van uw chemische [producten voor u bij qua wetgeving en veranderde samenstelling en wij bereken de bloostelling voor u. U hoeft zelf slechts 5 variabelen in te voeren. Grenswaarden en dergelijke gegevens houden wij bij. U voegt bij blootstelling alleen uw eigen situatie toe. Denk aan ventilatie, de mate en manier van gebruik. 

 

 

Als u de APF (Actual Protection Factor) invult, koppelt de blootstellingsmodule van Toxic hier een reductiefactor aan. Voor de meeste PBM’s ademhalingsbeschermingsmiddelen is deze APF beschikbaar in de documentatie die u heeft ontvangen van de leverancier of via hun website. Indien dit niet het geval is, raden wij u aan om even contact op te nemen met uw leverancier om de APF op te vragen.

Voor de meeste handschoenen is een APF lastiger te vinden. Daarom raden wij u aan om bij handschoenen de volgende werkwijze toe te passen:

•Als u de handschoenen gebruikt die worden aangeraden op het SDS, kunt u APF 10 selecteren. Dit levert een reductiefactor van 90% op.

•Als u andere handschoenen gebruikt dan wordt aangeraden op het SDS, gebruikt u APF 5. Dit levert een reductiefactor van 80% op.

 

Wat wij vanuit Toxic aanraden in het geval van zeer hoge resultaten (rode bolletjes) is niet direct meten, maar advies vragen van een kerndeskundige hoe te werken met deze componenten in uw gehele bedrijfsvoering. De blootstellingsmodule is niet gebouwd op het invoeren van/rekening houden met werkplek specifieke afzuiging en andere maatregelen die wellicht al in uw organisatie zijn genomen. Deze kerndeskundige kan inschatten in hoeverre uw maatregelen al toereikend zijn, toch zal waarschijnlijk een meting noodzakelijk zijn om daadwerkelijke blootstelling uit te sluiten. Waar die meting het best gedaan kan worden, kan het best ingeschat worden door een kerndeskundige die ook uw werkvloer goed kent. Wij brengen u graag in contact met een ervaren kerndeskundige uit ons netwerk. 

 

 

Als u uw werkprocessen hebt ingericht in de blootstellingsmodule, heeft u waarschijnlijk een aantal oranje en/of rode scenario’s. Dit houdt in dat de blootstelling volgens de ECECTO-TRA schatting te hoog is. Wat u nu het beste kunt doen is nagaan aan welke producten en/of componenten dat ligt en waar mogelijk deze te vervangen met minder schadelijke alternatieven. Als u dat reeds heeft gedaan, of er zijn geen goede alternatieven beschikbaar dan zal u op basis van de blootstellingsmodule een kerndeskundige moeten inhuren. Hij of zij kan de risico’s binnen uw organisatie categoriseren, waar nodig op specifieke plekken in uw bedrijf metingen uitvoeren en vervolgens bijpassende maatregelen aanraden met een tijdsplan voor implementatie en de bijbehorende kosten hiervan. Wij brengen u graag in contact met een ervaren kerndeskundige uit ons netwerk.

Sommige van de schattingen die de blootstellingsmodule maakt, zijn zeer hoog omdat ofwel de dampspanning of de grenswaarde bijna onwerkbaar laag is. Het is op basis van de chemische gegevens dan simpelweg niet mogelijk om een kleinere blootstelling te schatten. 

De uitkomsten van de schattingen dienen in zo’n geval niet als directe waarden gelezen worden, maar veelal als alarmerend voor de stof(fen) waar uw medewerkers aan blootgesteld kunnen worden en de gezondheidsrisico’s daarvan. Wat wij vanuit Toxic aanraden in het geval van zeer hoge resultaten (rode bolletjes) is niet direct meten, maar advies vragen aan een kerndeskundige over hoe te werken met deze componenten in uw gehele bedrijfsvoering. De blootstellingsmodule is niet gebouwd op het invoeren van/rekening houden met werkplek specifieke afzuiging en andere maatregelen die wellicht al in uw organisatie zijn genomen. Deze kerndeskundige kan inschatten in hoeverre uw maatregelen al toereikend zijn, toch zal waarschijnlijk een meting noodzakelijk zijn om daadwerkelijke blootstelling uit te sluiten. Componenten met een zeer lage grenswaarde zijn over het algemeen namelijk ook de meest risicovolle stoffen. Waar een dergelijke meting het best gedaan kan worden, kan worden ingeschat door een kerndeskundige die ook uw werkvloer goed kent. Wij brengen u graag in contact met een ervaren kerndeskundige uit ons netwerk.

Certified Chemical Safety Opleiding (CCSE)

CCSE is een drie-daagse opleiding en verdieping op het gebied van chemische veiligheid. Deze opleiding is de juiste aanvulling op een MVK en HVK opleiding. Tevens ben je, als je slaagt voor jouw examen, gecertificeerd. En wordt je opgenomen in het register CCSE. Zie hiervoor de stichting CCSE www.ccse.nl. De opleiding is bedoeld voor HSE, Kam en Arbo professional die in een oganisatie werkt waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Lees de studiehandleiding.

Back to top

Contact

Bel vrijblijvend met:
 (070) 378 0162

Openingstijden klantenservice
Werkdagen 8:30 tot 17:00 uur

Bestellen
Toxic Safety Solutions (Productregistratie en Blootstellingsberekeningen) is op maat gemaakt en hangt sterk af van het aantal verschillende chemische producten dat u gebruikt. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op per mail of bel 070 3780162. Liever eerst een demo aanvragen? Vul het contactformulier in.

Contactformulier
Vul het contactformulier  in en stel uw vraag aan onze klantenservice.