Back to top

Inspecteurs SZW Hans Bastiaans en Winni de Groot over hun gezamenlijke inspectietraject bij Allnex.

Back to top
29 juli 2021

Een bedrijf is wettelijk verplicht om kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen te vervangen voor zover dit technisch uitvoerbaar is. De praktijk blijkt weerbarstig. Allnex Netherlands BV, een van de ruim vierhonderd Brzo-bedrijven in Nederland, voerde een plan uit om, met name door persoonlijke beschermingsmiddelen, de risico’s te beheersen. Maar er waren maatregelen hoger in de arbeidshygiënische strategie noodzakelijk. Inspecteurs Hans Bastiaans en Winni de Groot over hun gezamenlijke inspectietraject bij Allnex.

‘Carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR-) stoffen zijn een sluipend gevaar, want de effecten van blootstelling aan deze stoffen treden vaak pas veel later op’, vertelt Winni de Groot, Arbo-inspecteur voor het programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen. Haar aandachtsgebied bij inspecties is dan ook de langetermijneffecten van CMR-stoffen. Bij de inspecties van de bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) werkt ze samen met Hans Bastiaans, inspecteur Major Hazard Control (MHC) met als aandachtsgebied acute gevaren zoals explosiegevaar.

lees de hele case.