Back to top

Arbeidsinspectie Hoogrisicobedrijven

Back to top
24 december 2021

Bedrijven waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zijn bedrijven met grote risico’s. Dit zijn vooral bedrijven werkzaam in de sectoren Kunststof en Rubber. Bedrijven met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen (hoogrisicobedrijven) vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of is er een Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (Arie) vereist. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze bedrijven specifieke inspectielijnen en -programma’s op het gebied van procesveiligheid, gevaarlijke stoffen, en hoogrisicobedrijven.

 

Samen met de sector Chemie, Petrochemie en Aardolie en Farmacie, zijn er in de sector Kunststof en Rubber ongeveer 6.500 bedrijven actief, met ongeveer 137.000 werknemers. De sectoren hebben diverse kenmerken, bijvoorbeeld hoogwaardige materiekennis- en procestechnologie, hooggeschoold personeel, vergaand geprotocolleerde procesgang en -sturing en veel interne systeemcontrole. Maar de sector bevat ook niet-willers en notoire overtreders en laat nog steeds een te laag niveau van arbozorg zien.

Lees meer